تاریخ های مهم
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1402-11-23
  1402-11-20
  1402-11-10
 • آخرین مهلت ثبت نام
  1402-12-07
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1402-12-15
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1402-12-17
برگزار کنندگان

aero2024_poster